Privacy Policy/GDPR

PERSONVERNREGLER

Digitus Nordic AS tar sine forpliktelser overfor kundene på største alvor. Dette omfatter også måten vi håndterer informasjonen du gir oss. Vi forplikter oss til å overholde alle gjeldende lover og bestemmelser med hensyn til beskyttelse av personopplysninger, og denne teksten beskriver hvordan vi håndterer de personopplysninger som vi får i vår besittelse. Opplysningene blir behandlet i henhold til kravene i personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft i 2018. Her kan du lese mer om dette, hvis du ønsker: www.eugdpr.org. Ved å bruke Digitus Nordic AS sine tjenester, og dette nettstedet godtar du vilkårene som er gitt nedenfor.

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du handler og får faktura av oss vil vi oppbevare personopplysninger om deg som navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dette er også informasjon vi trenger for å levere varene til deg evnt. via en transportør, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

Vi har sikre rutiner ved oppbevaring av disse personopplysningene. Dette for å sikre effektiv og trygg handel.Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Vi benytter Google Analytics, men ikke cookies. Digitus Nordic AS selger heller ikke personopplysninger til tredjepart.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail: post@digitusnordic.no, eller ta kontakt på telefon: 22443311

Salg/kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2. Partene

Selger
Firmanavn: Digitus Nordic AS
Kontaktadresse: Sørliveien 80, 1788 HALDEN
E-post: post@digitusnordic.com
Telefonnummer: 22 44 33 11
Organisasjonsnummer: 998 305 713

Kjøper er den juridiske person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 10 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Selgeren leverer kun til fastlandet i Norge, med mindre annet er avtalt.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, skal kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

 

10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

 

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 23 til 29 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

 

12. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 31 til 40 etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

 

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kjøpsloven kapittel VII.

 

14. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
Les vår personvernerklæring.

 

15. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås innen én måned etter at uenigheten oppstod, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med selgerens forretningssted som verneting.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Takk for at du handler hos:-) (Digitus Nordic AS, Sørliveien 80, 1788 HALDEN MVA998305713 – post@digitusnordic.com)

Vi bruker ikke Cookies